Lantbrukskonsult – Minnesfond

I februari 2009 avled lantbrukskonsulten Torbjörn Lovang. För att hedra hans minne instiftades en minnesfond med en styrelse som bestod av Anki Sjöberg, Per Axelsson, Gunnel Lovang, Edvard Lovang och Ulrik Lovang. Ett stort tack till alla som bidrog till insamlingen av fondens medel på 240 000 kr. Under 8 år, 2010-2017 har minnesfonden uppmärksammat totalt 17 pristagare och i enlighet med Minnesfondens intentioner så är nu alla pengar utdelade och minnesfonden avvecklas. Återigen ett stort tack till alla som bidrog till att vi fick möjlighet att hedra Torbjörns minne och uppmärksamma de välförtjänta pristagarna under dessa år.

Pristagare 2017

År 2017 tilldelades priset från Torbjörn Lovangs minnesfond följande två personer, som utöver inramat diplom och blommor även fick 15000 kr var. Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp, med motiveringen: Genom sitt mångåriga och engagerade arbete med växtskyddsfrågor så har stipendiaten stärkt svenskt lantbruks konkurrenskraft. Samt till Albin Gunnarsson, Svensk Raps med motiveringen: Genom sitt stora intresse för oljeväxter och mångåriga engagemang med att förmedla kunskap har stipendiaten utvecklat svensk rapsodling.

Pristagare 2016

År 2016 tilldelades priset från Torbjörn Lovangs minnesfond följande två personer, som utöver inramat diplom och blommor även fick 15000 kr var. Johan Klingspor, VD Scandinavian Seed, med motiveringen: Under 20 års tid har stipendiaten arbetat med att utvärdera och introducera utländskt sortmaterial vilket har skapat stora mervärden och ökad valfrihet för svenskt lantbruk. Samt till Per-Magnus Johansson, VD Forsbecks, med motiveringen: Genom sitt mångåriga arbete med att erbjuda lantbrukare lokalt anpassade och lönsamma affärer har stipendiaten medverkat till en ökad handelskonkurrens och underlättat för lantbrukare att vara affärsmässiga.

Pristagare 2015

År 2015 tilldelades priset från Torbjörn Lovangs minnesfond följande tre personer, som utöver inramat diplom och blommor även fick 15000 kr var. Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne med motiveringen:  Genom sitt mångåriga arbete med att utveckla den skånska växtodlingsrådgivningen har stipendiaten varit ett föredöme inom rådgivningsbranschen, som både inspirerat och utvecklat svenskt lantbruk.  Samt till Tomas Rydberg och Johan Arvidsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, med motiveringen: Under det mångåriga arbetet med jordbearbetning på SLU har stipendiaterna framgångsrikt producerat och pedagogiskt förmedlat viktiga forskningsresultat till lantbruksnäringen.

Pristagare 2014

År 2014 tilldelades priset från Torbjörn Lovangs minnesfond följande två personer, som utöver inramat diplom och blommor även fick 15000 kr var. Mats Eriksson, grundare av BM Agri Genom att starta BM Agri och erbjuda lantbrukare ytterligare handelsalternativ har stipendiaten gett svenskt lantbruk fler möjligheter att vara affärsmässiga. Samt till Ingemar Nilsson, potatisrådgivare på Hushållningssällskapet Genom sitt stora och långvariga engagemang inom potatisbranschen har stipendiaten främjat utvecklingen av svensk potatisproduktion.

Pristagare 2013

År 2013 tilldelades priset följande två personer som utöver inramat diplom och blommor även fick 15 000 kr var. Göran Gustafsson, som arbetar på Växtskyddscentralen i Linköping, med motiveringen: Genom sitt stora engagemang och sitt mångåriga arbete på Växtskyddscentralen har stipendiaten levererat ovärderligt beslutsunderlag för behovsanpassning av växtskydd till östgötska lantbrukare. Samt till Torbjörn Djupmarker, som driver företaget DataVäxt i Västergötland, med motiveringen: Genom sitt tidiga engagemang i teknikfrågor och dataprogram i kombination med oslagbar support har stipendiaten underlättat och stimulerat svenska lantbrukares teknikutveckling.

Från vänster: Torbjörn Djupmarker, DataVäxt och Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen

Pristagare 2012

2012-års pristagare blev Katarina Gillblad, Agronomics och familjen Stark, Väderstad-Verken. Personer som under många, många år på olika sätt arbetat för lantbrukets bästa. Personer som Torbjörn Lovang hade mycket kontakt med och stort utbyte av under sin yrkesbana. Katarina Gillblad har genom att tidigt engagera sig i terminshandel av lantbruksgrödor underlättat för svenska lantbrukare att vara framgångsrika i sitt företagande. Familjen Stark har genom sitt stora engagemang för lantbrukets maskinbehov och innovativa produktutveckling utvecklat svenskt lantbruk och östgötsk växtodling i synnerhet. Från vänster: Andreas Stark, Katarina Gillblad, Christer Stark, Siv Stark, Christina Stark, Bo Stark, Gunnel Lovang, Ulrik Lovang och Edvard Lovang.

Pristagare 2011

2011-års pristagare blev Lennart Johansson och Lennart Mattsson, två personer som under många år arbetat engagerat i lantbrukets tjänst. Dessa belönades med diplom samt vardera 15 000 kr. Lennart Mattsson har genom sitt arbete på Sveriges Lantbruksuniversitet varit drivande i växtnäringsforskningen. Hans arbete med gödslings- och kalkförsök har haft stor betydelse för svenskt lantbruk. Många av oss rådgivare här på Lovanggruppen har fått sina växtnäringskunskaper genom Lennarts inspirerande försorg. Lennart Johansson har under många år varit försöksledare på Hushållningssällskapet i Östergötland. Tack vare hans stora engagemang och noggrannhet får vi varje år värdefulla försöksresultat av hög kvalitet. Det är säkert tack vare Lennart som vi får så stor andel försöksserier lagda här i länet. Från väster: Gunnel Lovang, Lennart Johansson, Lennart Mattsson och Ulrik Lovang.

Pristagare 2010

Växtförädlare Gunnar Svensson tilldelades ett stipendium på 15 000 kr för framstående insatser i Torbjörn Lovangs anda med motiveringen: Genom sitt stora engagemang för lantbrukets produktion och framstående arbete med spannmålsförädling har stipendiaten utvecklat svenskt lantbruk och mellansvensk växtodling i synnerhet. Lantbruksprofilen Klas Kristenson tilldelades även han ett stipendium på 15 000 kr för framstående insatser i Torbjörn Lovangs anda med motiveringen: Genom sitt stora engagemang för lantbrukets produktion samt förmåga att finna praktiska lösningar på lantbrukets frågeställningar har stipendiaten främjat utvecklingen av östgötskt lantbruk. Från vänster: Margareta Kristenson, Klas Kristenson, Gunnar Svensson och Inger Svensson.