Lantbrukskonsult – Rådgivning

Mål med vår rådgivning
I produktionsrådgivningen stöttar vi våra kontrakterade växtodlingskunder med vårt rådgivningspaket som bas. Vårt mål är att vara det naturliga bollplanket i det mesta som rör gårdens produktion. I mån av tid utför vi även externa uppdrag. Vi har ett stort intresse i att sammanlänka lantbrukare med kollegor eller andra parter för att uppnå synergier och underlätta våra kunders företagsutveckling.

Växtodlingsrådgivning
Företaget har kompetens på både konventionell och ekologisk odling för alla gårdens grödor, inklusive potatis, jordgubbar och andra specialgrödor. Inom växtodlingen utför vi bland annat bland annat följande.
• Växtodlingsplanering inför vår- och höstsådd.
• Uppföljning av grödor i fält under hela växtodlingssäsongen.
• Inventeringar som ligger till grund för rådgivningen. Det kan vara enklare undersökningar av spill vid tröskning, effekt av ogräsharvning och nedmyllning av gödsel, inventeringar av sjukdomar och skadegörare i fält.
• Veckoutskick av odlarbrev på fax eller e-post, med aktuell information om allt som berör växtodlingen.
• Driftsekonomisk uppföljning av växtodlingen.
• Råd i samband med maskin-, tork- och lagerinvesteringar.
• Fortbildningskurser.

Driftsekonomi
Företaget kan upprätta:
• Driftsekonomiska analyser av växtodlingen.
• Produktionskalkyler för både växtodlings- och animalieproduktion.
• Investeringsstödsansökningar.
• Värderingar i samband med markintrång.
• Avtal vid arrenden, maskinsamarbeten m.m.

Miljö
Vi kan utföra:
• Ansökningar om miljötillstånd inklusive miljökonsekvensbeskrivningar.
• Myndighetskontakter av varierande slag; olika anmälningsärenden samt tillstånds- eller dispensansökningar. (T.ex. biotopskyddsfrågor, vattenfrågor, farligt avfall, kadaverhantering, rötslamshantering).
• Allmän rådgivning kring gällande miljöregler.
• Miljörådgivning inom ramen för Greppa Näringen under de perioder vi har tilldelning av projektmedel.
• Support i ärenden kring vattenskyddsområden och tillsynsavgifter m.m.
• Upprättade av miljörapporter.
• Förmedling av stallgödsel samt upprättande av spridningsavtal.
• Hjälp med dokumentationsarbete i samband med olika certifieringskoncept (KRAV, Sigill/IP).

EU-Stöd
Vi utför de flesta typer av EU-stödsansökningar som lantbrukare kommer i kontakt med:
• Årliga SAM-ansökan med uppföljande bevakning av EU-kontroller och utbetalningar.
• Start- och investeringsstöd.
• Projektstödsansökningar för kompletterande verksamheter t.ex. turism, småskalig förädling.
• Stöd för restaurering av betesmark, anläggning av våtmark m.m.

Energi & Teknik
På energiområdet utför vi följande:
• Förstudier av olika energilösningar på gårdsnivå.
• Jämförelse av olika bränslekällor såsom spannmål, flis och halm.
• Investeringsunderlag för solceller, biogas, vatten- och vindkraftverk.
• Kompletta ansökningar inför byggnation av vindkraftverk vilket innefattar kalkyler, miljökonsekvensbeskrivningar, bygglovsansökan m.m.

På teknik- och maskinområdet utför vi följande:
• Maskinvärderingar.
• Kostnadsanalyser i samband med maskininvesteringar.
• Projektstudier med fokus på maskinkostnader.
• Samarbetsavtal vid maskinsamverkan. Vi medverkar gärna från start för att sy ihop lämpliga samarbeten och jobba fram avtal som passar.

Projekt
Vi brinner för växtodling och har under åren genomfört en rad fördjupande projekt om proteinproduktion, markpackning, jordgubbar, svampsjukdomar i åkerbönor, mellangrödor, droppbevattning i potatis, inventeringar av rotdödare och svampsjukdomar, kartläggning av axfusarios i höstvete mm.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades hösten 2023 ett gruppbildningsstöd för EIP-projektet ”Lantbruksdata som skattkarta: Att finna guldkornen för en hög skörd!”. Under våren 2024 kommer det sedan ansökas om projektstöd för att utveckla innovationen till en färdig rådgivningsprodukt.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades hösten 2023 ett gruppbildningsstöd för EIP-projektet ” Odling av mellangrödor med repellerande effekt på vilt”. Under våren 2024 kommer det sedan ansökas om projektstöd för att utvärdera om det är möjligt att använda någon form av mellangrödor för att uppnå den repellerande vilteffekten.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2022 ett gruppbildningsstöd för EIP-projektet ” Svenskt protein i kosttillskott”. Under våren 2023 kommer det sedan ansökas om projektstöd för att utveckla innovationen från odling till färdig produkt för olika konsumentgrupper.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2022 projektstöd för EIP-projektet ”System för att uppmärksamma risk för skadlig markpackning”. Med denna finansiering ska produkten CPS (Compaction Prevention System) utvecklas.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2021 ett gruppbildningsstöd för EIP-projektet ”System för att uppmärksamma risk för skadlig markpackning”. Under hösten 2021 kommer det sedan ansökas om projektstöd för att skapa ett system för att minska risken för negativ markpackning vid fältarbete.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2021 ett gruppbildningsstöd för EIP-projektet ”Gårdsproducerat foder med optimal aminosyrasammansättning för olika djurslag”. Under våren 2022 kommer det sedan ansökas om projektstöd för att utvärdera olika strategier för att på djurgårdar minska behovet av att köpa in proteinfoder.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2019 ett stöd för ”Oberoende fortbildning av rådgivare”. Målsättningen med stödet är att finansiera fortbildning av företagets rådgivare inom ekonomi och teknik.

Lovang Lantbrukskonsult beviljades 2017 ett gruppbildningsstöd EIP-projekt ”Beslutstöd för förbättrad skalmognad i potatis för en konkurrenskraftigare potatisodling i Sverige” Projektet består i att bilda en innovationsgrupp 2017 med ett antal potatisodlare och rådgivare för att utreda vilka odlingsåtgärder eller andra insatser som kan påverka skalmognaden i potatis.