Lantbrukskonsult – Rådgivning

Mål med vår rådgivning
I produktionsrådgivningen stöttar vi våra kontrakterade växtodlingskunder med vårt rådgivningspaket som bas. Vårt mål är att vara det naturliga bollplanket i det mesta som rör gårdens produktion. I mån av tid utför vi även externa uppdrag. Vi har ett stort intresse i att sammanlänka lantbrukare med kollegor eller andra parter för att uppnå synergier och underlätta våra kunders företagsutveckling.

Växtodlingsrådgivning
Företaget har kompetens på både konventionell och ekologisk odling för alla gårdens grödor, inklusive potatis, jordgubbar och andra specialgrödor. Inom växtodlingen utför vi bland annat bland annat följande.
• Växtodlingsplanering inför vår- och höstsådd.
• Uppföljning av grödor i fält under hela växtodlingssäsongen.
• Inventeringar som ligger till grund för rådgivningen. Det kan vara enklare undersökningar av spill vid tröskning, effekt av ogräsharvning och nedmyllning av gödsel, inventeringar av sjukdomar och skadegörare i fält.
• Veckoutskick av odlarbrev på fax eller e-post, med aktuell information om allt som berör växtodlingen.
• Driftsekonomisk uppföljning av växtodlingen.
• Råd i samband med maskin-, tork- och lagerinvesteringar.
• Fortbildningskurser.

Driftsekonomi
Företaget kan upprätta:
• Driftsekonomiska analyser av växtodlingen.
• Produktionskalkyler för både växtodlings- och animalieproduktion.
• Investeringsstödsansökningar.
• Värderingar i samband med markintrång.
• Avtal vid arrenden, maskinsamarbeten m.m.

Miljö
Vi kan utföra:
• Ansökningar om miljötillstånd inklusive miljökonsekvensbeskrivningar.
• Myndighetskontakter av varierande slag; olika anmälningsärenden samt tillstånds- eller dispensansökningar. (T.ex. biotopskyddsfrågor, vattenfrågor, farligt avfall, kadaverhantering, rötslamshantering).
• Allmän rådgivning kring gällande miljöregler.
• Miljörådgivning inom ramen för Greppa Näringen under de perioder vi har tilldelning av projektmedel.
• Support i ärenden kring vattenskyddsområden och tillsynsavgifter m.m.
• Upprättade av miljörapporter.
• Förmedling av stallgödsel samt upprättande av spridningsavtal.
• Hjälp med dokumentationsarbete i samband med olika certifieringskoncept (KRAV, Sigill/IP).

EU-Stöd
Vi utför de flesta typer av EU-stödsansökningar som lantbrukare kommer i kontakt med:
• Årliga SAM-ansökan med uppföljande bevakning av EU-kontroller och utbetalningar.
• Start- och investeringsstöd.
• Projektstödsansökningar för kompletterande verksamheter t.ex. turism, småskalig förädling.
• Stöd för restaurering av betesmark, anläggning av våtmark m.m.

Energi & Teknik
På energiområdet utför vi följande:
• Förstudier av olika energilösningar på gårdsnivå.
• Jämförelse av olika bränslekällor såsom spannmål, flis och halm.
• Investeringsunderlag för solceller, biogas, vatten- och vindkraftverk.
• Kompletta ansökningar inför byggnation av vindkraftverk vilket innefattar kalkyler, miljökonsekvensbeskrivningar, bygglovsansökan m.m.

På teknik- och maskinområdet utför vi följande:
• Maskinvärderingar.
• Kostnadsanalyser i samband med maskininvesteringar.
• Projektstudier med fokus på maskinkostnader.
• Samarbetsavtal vid maskinsamverkan. Vi medverkar gärna från start för att sy ihop lämpliga samarbeten och jobba fram avtal som passar.

Projekt
Vi brinner för växtodling och har under åren genomfört en rad fördjupande projekt om jordgubbar, svampsjukdomar i åkerbönor, mellangrödor, droppbevattning i potatis, inventeringar av rotdödare och svampsjukdomar, kartläggning av axfusarios i höstvete mm.

EIP-projekt ”Beslutstöd för förbättrad skalmognad i potatis för en konkurrenskraftigare potatisodling i Sverige”
Projektet består i att bilda en innovationsgrupp med ett antal potatisodlare och rådgivare för att utreda vilka odlingsåtgärder eller andra insatser som kan påverka skalmognaden i potatis.

Flera potatisodlare har under senare år upplevt problem med skalmognad vilket resulterat i att man fått skjuta på planerad skördetidpunkt för att så långt som möjligt undvika risk för kvalitetsbrister. Vid en senarelagd skördetidpunkt uppstår det en risk att väder- och markförhållandena blir sämre. Då riskeras delar av skörden att bli kvar i marken och därmed även uppstå stora näringsförluster. Problematiken gäller framförallt de odlare med större arealer där flexibiliteten vid skörd är mindre och där ett besvärligt väder vid upptagningen kan ställa till med förluster både i mängd och kvalitet. Med denna växande problematik vore det intressant att bilda en innovationsgrupp med ett antal potatisodlare för att utreda vilka odlingsåtgärder eller andra insatser som kan påverka skalmognaden.